Algemene voorwaarden huur en verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN

Jachthaven ‘t Drijfhuis | Uiterweg 27 1431 AA Aalsmeer| 0297-322211

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.
 2. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.
 3. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken en inventaris.
 4. Open motorboot: vaartuig zonder kajuit- accommodatie.
 5. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruikte geven.
 6. Elektronisch: per e-mail of website.

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 1- Leeftijd en vaarkwaliteit

 1. De verhuurder hanteert een minimum leeftijd voor huurders en bestuurders van 18 jaar. Legitimatie is verplicht.
 2. De huurder dient over voldoende vaarkwaliteit te beschikken. De verhuurder heeft het recht om potentiële huurders op grond van dit Artikel te weigeren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
 2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3 – Het aanbod/de offerte

 1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
 3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt in ieder geval:- de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst; – de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wijze van betaling en het vaargebied.
 5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Indien de huurder de huurboot niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt,heeft de verhuurder het recht om de huursom evenredig te verhogen en ook eventuele kosten van gevolgschade aan de huurder in rekening te brengen.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
 3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
 2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de huursom moet binnen 2 uur na ontvangst van de factuur,doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.
 2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinneringen geeft de consument de gelegenheid binnen 1 dag na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd de reservering te annuleren.
 3. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipperen overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De consument mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 4. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig overaan de ondernemer op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 5. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.
 6. De consument moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer mededelen.
 7. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer.
 8. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

Artikel 7 – Annulering

 1. Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen. In geval van annulering 48 uur van te voren is kosteloos. Bij annulering binnen 48 uur is de consument 100% van de overeengekomen huursom verschuldigd aan de ondernemer.
 2. De verhuurder kan vanwege (extreme) weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden de reservering annuleren. De verhuurder zal hierbij voor aanvang van de huurperiode contact met de huurder opnemen.

Artikel 8 – De verplichtingen van de ondernemer

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en consument overeengekomen vaargebied.
 3. De ondernemer kan de consument vanwege slechte weersomstandigheden(windkracht 5 Bft of meer) en/ of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

Artikel 9 – De verplichtingen van de consument

 1. De consument dient over voldoende vaarvaardigheden te beschikken. Indiende consument niet beschikt over een relevant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma, dit ter beoordeling van de ondernemer, dan dient de consument in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben.
 2. De consument dient ervoor te zorgen dat de bestuurder van de boot niet onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is.
 3. De huurboot dient op afgesproken tijdstip ingeleverd te worden bij de verhuurder. Tevens dient de boot schoon en zonder afval ingeleverd te worden. Als dit niet het geval is houden wij € 20,00 voor de schoonmaak in en het restant van de borg voor het verlate inleveren.

Artikel 10 – De aansprakelijkheid

 1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor over niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft de consument is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en of het verlies niet door hem of door één van zijn mede opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 2. De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte(gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de in Artikel 8 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de ondernemer overeengekomen vaargebied.
 3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in Artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer zoals genoemd in Artikel 9 lid 10.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het door de ondernemer beschikbaar gestelde vaartuig.

Artikel 11 – Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 2. De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.
 3. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
 4. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de ondernemer recht op een evenredigevermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de consument kan worden toegerekend.
 5. Indien het vaartuig door de consument niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform Artikel 9 van deze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

Artikel 12 – Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
 • Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
 • Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Artikel 17 – Rechtskeuze

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

Artikel 13 – afwijking van de voorwaarden

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Jachthaven t Drijfhuis

Jachthaven ‘t Drijfhuis

Uiterweg 27
1431 AA Aalsmeer
0297-322211

KvK 34016858
BTW nummer: NL818199568B01